Algemene Voorwaarden

Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten door Eventify, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden gelden slechts voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend.

Artikel 2: Offertes

1. Offertes geschieden schriftelijk, zijn vrijblijvend en worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.1 komen overeenkomsten tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de door Eventify uitgebrachte offertes, dan wel door na een mondelinge opdrachtverstrekking met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen, dan wel door schriftelijke bevestiging door Eventify van een door de opdrachtgever aan Eventify verstrekte mondelinge opdracht, waarop niet binnen twee werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door de opdrachtgever.
3. Bestaande overeenkomsten voor periodieken worden aan het einde van een jaar voor het volgende jaar opnieuw bevestigd.
4. Wanneer met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

1. Eventify zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Eventify het recht bepaalde werkzaamheden of een deel daarvan te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Eventify aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Eventify worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Eventify zijn verstrekt, heeft Eventify het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Eventify is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eventify is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is Eventify gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan per project, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een afgesproken levertijd geen fatale termijn, doch geldt deze slechts bij benadering en is deze overigens geheel vrijblijvend. Bij een opgegeven termijn voor het realiseren van de overeenkomst is Eventify eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 5: Opzegging

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opzegging door de opdrachtgever dient evenwel met redenen omkleed te geschieden. Partijen dienen bij een contract met een looptijd tot een jaar een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen. Bij een contract met een looptijd van langer dan een jaar dienen partijen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen.
2. In geval van tussentijdse opzegging van een contract met een bepaalde looptijd heeft Eventify recht op een bedrag gelijk aan het aantal maanden dat ligt tussen de datum van opzegging en de oorspronkelijk overeengekomen einddatum, vermenigvuldigd met het gemiddeld reeds gedeclareerde honorarium.
3. In geval van tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden heeft Eventify recht op volledige
vergoeding van de werkzaamheden die tot dan toe zijn verricht, ook van derden.

Artikel 6: Gebreken, klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever per omgaande na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Eventify.
2. Tijdig en schriftelijk gemelde klachten kunnen, indien gegrond, slechts leiden tot het opnieuw verrichten van de werkzaamheden door Eventify, dan wel- ter keuze van Eventify – creditering van de opdrachtgever voor de overeengekomen prijs van de gebrekkige werkzaamheden, een en ander binnen de grenzen van artikel 13 (aansprakelijkheid).
3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Eventify zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Eventify de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Eventify daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Eventify geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Eventify is gerechtigd nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan Eventify heeft voldaan. Onder vorderingen dienen in dit verband mede te worden verstaan vorderingen van met Eventify verbonden ondernemingen jegens opdrachtgever.
2. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partijen, ook na een schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit die overeenkomst te voldoen.
3. Eventify is gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd; opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd, dat niet binnen veertien dagen wordt opgeheven; dan wel indien opdrachtgever niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. Eventify zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
4. Wanneer Eventify op het moment van de ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel reeds prestaties heeft verricht ter uitvoering van de overeenkomst, heeft de ontbinding slechts betrekking op dat gedeelte van de overeenkomst dat nog niet door Eventify is uitgevoerd. Prestaties die Eventify heeft gefactureerd of nog factureert in verband met op dat moment reeds geleverde of verrichte prestaties, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10: Honorarium

1. Voor offertes en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen geldt lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-5 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Eventify geldende voor een periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Eventify is bevoegd de kosten c.q. het honorarium periodiek in rekening te brengen, conform het bepaalde in de offerte.
6. Eventify is gerechtigd reis- en verblijfkosten en alle kosten van derden, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 11: Betaling

1. De betaling van de door de opdrachtgever aan Eventify verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, zonder verrekening en zonder aftrek van kosten, hetzij ten kantore van Eventify, hetzij op een door Eventify aan te wijzen bankrekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en een rente verschuldigd zijn van de wettelijke rente plus 2% over het gehele, nog openstaande bedrag.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte op de oudst openstaande facturen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever.

Artikel 12: Incassokosten

1. Alle door Eventify te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief de verschuldigde rente met een minimum van € 150,-.
2. Niet tijdige betaling van een factuur maakt alle andere jegens de opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
3. Eventify is gerechtigd de verdere nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen aan haar heeft voldaan.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Eventify kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van:
a. een krachtens het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht);
b. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
c. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledig, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
d. fouten in het vervaardigde indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
2. Indien aansprakelijkheid van Eventify komt vast te staan dan is deze – behoudens in geval van opzet of grove schuld – beperkt tot de factuurwaarde, of indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

Artikel 14: Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Eventify zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Eventify;
wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Eventify; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Eventify afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Eventify heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Eventify haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Eventify opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Eventify niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Eventify bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 15: Auteursrechten

1. De eigendom van de door Eventify uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) vervaardigde werken blijft bij Eventify. De wederpartij is bevoegd, onder de voorwaarde dat de wederpartij volledig aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan, deze werken onbeperkt openbaar te maken, te vermenigvuldigen en te verspreiden. Enig gebruik door derden van de werken is slechts toegestaan indien Eventify daarmee schriftelijk instemt. In dat geval is Eventify bevoegd deze derden 50% van het oorspronkelijke factuurbedrag in rekening te brengen. Bij publicatie door derden is altijd naamsvermelding verplicht.

Artikel 16: Geschilbeslechting

1. Alle geschillen tussen partijen waaronder die over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Eventify is gevestigd.

Artikel 17: Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Eventify en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

06 528 92 041 06 528 92 041 n.melten@eventify.nl